پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی تحلیل ریشه خطاهای پزشکی( (RCAدربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/12/24
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دوره آموزشی تحلیل ریشه خطاهای پزشکی( (RCAدرتاریخ 22اسفندماه باحضورپرسنل درمانی بیمارستان باهدف آشنایی پرسنل باخطاهای پزشکی وپرستاری برگزارگردید.

دراین دوره خانم کرباسی به بررسی چندخطای پزشکی وپرستاری پرداختندوراهکارهایی رانیزارائه دادند.