پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN
 مدیر سیستم
  بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/12/04
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

بازدیداعتباربخشی نسل سوم باحضورارزیابان اعتباربخشی ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورازتاریخ سوم اسفندماه لغایت چهارم اسفندماه انجام شد.دراین بازدیددوروزه کلیه واحدهاموردارزیابی قرارگرفتندودرپایان روزدوم جلسه اختتامیه دراتاق ریاست بیمارستان باحضورارزیابان محترم وتیم مدیریتی بیمارستان برگزارگردیدونقاط قوت وضعف واحدها موردبررسی فرارگرفت.