مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درون بخشی بخش بستری آبان 95
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/09/01
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ ۲3آبان ماه کنفرانس درون بخشی بخش بستری  توسط خانم غیاثی با مضمون مراقبت پرستاری ازبیمارGIB-تغذیه باشیرمادر درشرایط خاص مربوط به کودک(فصل11) با حضور  سوپر وایزر آموزشی ومسئول و جمعی از پرسنل بخش برگزار گردید در پایان نکات کلیدی CPRمرورشدودر خصوص مسایل بخش  بحث  و تبادل نظر گردید.