پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کمیته اقتصاد دارودرمان وتجهیزات پزشکی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/27
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 25آبان ماه95 کمیته اقتصاد دارودرمان وتجهیزات پزشکی باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)برگزارگردید.

دراین جلسه دبیرکمیته دارو اعلام نمودندکه مصوبات قبلی انجام شده اندودرخصوص سنجه های اعتباربخشی .
.بامسئولین واحدهاتبادل نظرکرده ومصوبات جدیدنیزتدوین گردید