مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی آبان ماه CCU
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/26
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 در تاریخ 23 آبان ماه 95 کنفرانس درون بخشی ccuتحت عنوان علایم ومراقبتهای پرستاری در MIونکات کلیدی CPRتوسط خانم تهامی با حضور سوپروایزر آموزشی وکلیه پرسنل ccu برگزار شدو درپایان پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفتند.