مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درون بخشی بلوک زایمان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 15آبان ماه95 کنفرانس درون بخشی بلوک زایمان باعنوان انجام زایمان غیرسفالیک توسط خانم روحانی باحضورسوپروایزرآموزشی ومامامسئول وجمعی ازپرسنل دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) برگزارشد.

درانتهای جلسه مامامسئول درمورداهمیت تماس پوست به پوست وتغذیه باشیرمادر درساعت اول تولدتوضیحاتی ارائه دادند.