مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درون بخشی آبان ماه 95اورژانس
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 16/8/95 کنفرانس درون بخشی اورژانس تحت عنوان نحوه ی صحیح گزارش نویسی توسط آقای عمار میرزامحمدی برگزار گردید.در این جلسه که با حضور مدیر خدمات پرستاری وسوپروایزر آموزشی وجمعی از پرسنل برگزار شد آقای میرزامحمدی بعد از ارائه ی مطلب در مورد گزارش نویسی اشاره کوتاهی به نحوه ی
کار دستگاه پمپ سرم نمودند ودر انتها سوالاتی در رابطه با مطالب مطروحه از پرسنل پرسیده شد