مدیر سیستم
  کنفرانس درونبخشی آبان ماه 95 اتاق عمل
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/09
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کنفرانس درونبخشی آبان ماه اتاق عمل باعناوین بیهوشی درنوزادان وروش گذاشتن NGTدربیماران باحضورجمعی ازپرسنل این بخش ،سوپروایزرآموزشی بیمارستان برگزارگردید.