مدیر سیستم
  برگزاری دوره ی آموزشیCPR نوزاددربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/06
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

دوره ی آموزشیCPR نوزاددرتاریخ 5آبان ماه95باهدف توانمندنمودن پرسنل درمانی باحضورآقای دکترزحمتکش (متخصص اطفال) دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) برگزارشد.دراین دوره آقای دکترزحمتکش اقدامات لازم هنگام تولدنوزادی که نیازبه CPR داردرابه پرسنل ارائه دادندودرپایان باانجام کارعملی پرسنل موردارزیابی قرارگرفتند.