مدیر سیستم
  برگزاری مانورانفجارمعدن درشهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/08/03
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 3آبان ماه ساعت 9:20 بدنبال اعلام انفجاردرمعدن همکارEOC شبکه فعال وتیم ارزیاب،بهداشت محیط وپیشگیری ازبیماریهابه منطقه اعزام شدند.درپی اعلام تیم ارزیاب مبنی برمصدوم شدن 6نفرسیستم HICS بادستورفرمانده عملیات فعال ومصدومین به بیمارستان منتقل شدند،اقدامات درمانی انجام وبیماران تعیین تکلیف شدندودرساعت 12بااعلام وضعیت سفیداعضای EOCوHICS درسالنEOC شبکه بهداشت جهت بررسی نقاط قوت وضعف مانورجمع شدند وبه تبادل نظرپرداختند.