مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی بخش خدمات
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/24
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 24/7/95 کنفرانس درون بخشی تحت عنوان اشعه UV  و نحوه استفاده از چراغ UV توسط آقای خواجویی با حضور سوپروایزر آموزشی ، مسئول بهداشت محیط و پرسنل خدمات برگزار گردید .