مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی بخش بستری
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 19مهرماه95 کنفرانس درون بخشی تحت عنوان تفسیر آزمایشات و آناتومی وفیزیولوژی پستان توسط خانم فاضلی باحضور  مدیر خدمات پرستاری وسوپروایزر آموزشی و سوپر وایزر بالینی  و سرپرستار وپرسنل بخش بستری برگزار شد ودرپایان پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفتند.