مدیر سیستم
  برگزاری کمیته ی مدیریت خطر حوادث وبلایا دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورطالب(ع) شهرستان راور برگزاری کل
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ15مهرماه کمیته ی مدیریت خطر حوادث وبلایاباحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته برگزارگردید.دبیرکمیته فرم بازبینی چارتHICSراجهت آگاهی اعضاارائه دادندومقررشدشرح وظایف اعضادراسرع وقت دراختیارآنهاقرارگیرد.