پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری کمیته ی ارتقاء اورژانس،تعیین تکلیف بیماران وتریاژ دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور برگزاری کلاس
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/19
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ17مهرماه کمیته ی ارتقاء اورژانس،تعیین تکلیف بیماران وتریاژ باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته برگزارگردید.دبیرکمیته آمارمربوطه راارائه دادندکه موردبحث وبررسی قرارگرفت مصوبات کمیته ی قبلی نیزبررسی ومصوبات جدیدتدوین شد.