پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی CCU
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/18
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 15 مهرماه 95کنفرانس درون بخشی تحت عنوان داروها

ووسایلCPRونحوه کاربرد آنها-اقدامات لازم هنگام دادن شوک توسط

خانم کارگر با حضور سوپروایزربالینی وسرپرستاروپرسنل ccuبرگزار شد

ودر پایان پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفتند.