مدیر سیستم
  برگزاری کمیته ی ایمنی مادرونوزادترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/07/08
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 7مهرماه95کمیته ایمنی مادرونوزادترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادر

باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) برگزارگردید.دبیرکمیته گزارش13اقدام مهم پایش شیرودرصداجرای آنهاراارائه دادندوبعدازبحث وبررسی موضوعات مربوطه،مصوبات جدیدی تدوین گردید.