مدیر سیستم
  تقدیر و تشکر از خانم دکتر امیدی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/28
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 25شهریور95مراسم تقدیروتشکرازخانم دکترامیدی باحضورکلیه مسئولین بخشها وسوپروایزرآموزشی وجمعی ازپرسنل دربخش CCUبرگزارشد.دراین مراسم مسئولCCUبه نیابت ازپرسنل اززحمات بی دریغ خانم دکترامیدی تشکروقدردانی نمودندوهدیه ای به رسم یادبودبه ایشان تقدیم کردند.