مدیر سیستم
  کنفرانس درون بخشی بخش خدمات
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/27
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در تاریخ 25 شهریور 95 کنفرانس درون بخشی خدمات توسط آقای میرصادقی و خانم خیراندیش با مضمون نحوه گندزدایی قسمت های مختلف بیمارستان با حضور سوپروایزر آموزشی و کارشناس بهداشت محیط و جمعی از پرسنل خدمات برگزار گردید .