مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درون بخشی بخش بستری
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/25
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 25شهریورماه کنفرانس درون بخشی بخش بستری  توسط خانم نخعی با مضمون داروها ووسایل cprو نحوه کاربرد آنها و نقش سلامت مادر در شیردهی با حضور مسئول و جمعی از پرسنل بخش،سوپروایزر آموزشی برگزار گردید در پایان امتحانی به صورت تئوری وعملی در خصوص کنفرانس به عمل آمد