مدیر سیستم
  برگزاری کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار،کنترل عفونت وبهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/17
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار،کنترل عفونت وبهداشت محیط باحضورمدیرمحترم شبکه بهداشت ودرمان واعضای کمیته درتاریخ16 شهریورماه دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)شهرستان راوربرگزارگردید.دراین کمیته ها،دبیران کمیته گزارش انجام مصوبات قبلی راارائه دادندوبعدازبحث وبررسی موضوعات مربوطه به هرکمیته،مصوبات جدیدتدوین گردید.