پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری جلسه با عنوان چگونگی اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/13
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 13شهریورماه جلسه ای باحضورمترون، سوپروایزر آموزشی و مسئولین واحدهای درمانی به منظور هماهنگی و یکسان سازی در تمامی بخش ها جهت اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار دردفترپرستاری تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص شش دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید کلیه مصویات در بخش ها، تا تاریخ سوم مهر ماه اجرا شود.