مدیر سیستم
  فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 2بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 18مردادماه 95بدنبال هماهنگی باستادهدایت امدادهوایی فعال شددوبیماربه کرمان اعزام شدندبیماراول پسربچه 12ساله ای بودکه بعلت آمپوتاسیون دست مراجعه کرده وبیماردوم بیماراینتوبه ای که نیازبه ICUداشت.بیماران مذکوربعدازهماهنگیهای لازم به بیمارستانهای افضلی پوروباهنراعزام شدند.