مدیر سیستم
  برگزاری کلاس آموزشی تازه های دیابت وتزریق انسولین دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کلاس آموزشی تازه های دیابت وتزریق انسولین درتاریخ 21مردادماه95باهدف افزایش سطح آگاهی پرسنل جهت کاهش آماردیابت وعوارض ناشی ازبیماری دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راوربرگزارشد.