مدیر سیستم
  تقدیرازپزشکان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

همزمان بازادروزحکیم بوعلی سینا وروزپزشک،باحضورمدیر،مترون وسوپروایزربیمارستان ازپزشکان متخصص وعمومی بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورتقدیرشد.