مدیر سیستم
  برگزاری کمیته های علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 8مردادماه95کمیته های ارتقاء اورژانس ،تریاژبیمارستانی وتعیین تکلیف بیماران

باحضورریاست محترم بیمارستان واعضای کمیته دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راوربرگزارگردید.