مدیر سیستم
  فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 2بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

درتاریخ 12تیرماه بدنبال هماهنگی باستادهدایت مبنی برفعال سازی اورژانس هوایی جهت اعزام 2بیمارقلبی ازبیمارستان شهرستان راوربه کرمان،اورژانس هوایی فعال شد