مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی دربلایادربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

کارگاه آموزشی آمادگی دربلایاباهدف افزایش اطلاعات وآمادگی پرسنل درزمان بحران درتاریخ 19تیرماه 95باحضورآقای خادمی پوردربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راوربرگزارگردید.