پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN
 مدیر سیستم
  ویزیت رایگان 120 نفر در مرکز درمانی روستایی خورند شهرستان راور
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/06/10
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت راور، دکتر امیدی متخصص قلب، دکترزارعی متخصص زنان، دکتربهرام نژاد و دکتر حسینیان متخصصان داخلی، دکتر رستمی متخصص بیهوشی و دکتر زحمتکش متخصص اطفال، موسوی متخصص اعصاب و روان و دندانپزشکان اردوهای جهادی در مرکز بهداشتی درمانی روستایی خورند بیماران منطقه را رایگان ویزیت کردند.

 در این برنامه 120نفر از بیماران منطقه توسط متخصصین فوق رایگان ویزیت شدند.