پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN
ليست اخبار   
  برگزاری دوره آموزشی تحلیل ریشه خطاهای پزشکی( (RCAدربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/24

دوره آموزشی تحلیل ریشه خطاهای پزشکی( (RCA درتاریخ 22اسفندماه باحضورپرسنل درمانی بیمارستان باهدف آشنایی پرسنل باخطاهای پزشکی وپرستاری برگزارگردید. دراین دوره خانم کرباسی به بررسی چندخطای پزشکی وپرستاری پرداختندوراهکارهایی رانیزارائه دادند.

  بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/04

بازدیداعتباربخشی نسل سوم باحضورارزیابان اعتباربخشی ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورازتاریخ سوم اسفندماه لغایت چهارم اسفندماه انجام شد.دراین بازدیددوروزه کلیه واحدهاموردارزیابی قرارگرفتندودرپایان روزدوم جلسه اختتامیه دراتاق ریاست بیمارستان باحضورارزیابان محترم وتیم مدیریتی بیمارستان برگزا

  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/15

دوره آموزشی بهداشت محیط درتاریخ 14دیماه 95 باحضورجمعی ازپرسنل درمانی وبهداشتی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)برگزارگردید.دراین دوره خانم محسنی درخصوص اصول بهداشت محیط بیمارستان،مدیریت پسماندهاوانواع گندزداهای بیمارستانی آموزشهای لازم راارائه دادند.

  برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/11

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش درتاریخ 7دی ماه 95 در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) باحضورجمعی ازپرسنل درمانی واداری برگزارگردید.دراین دوره خانم اخلاص پوردرخصوص مهارت ارتباط موثروروابط بین فردی آموزشهای لازم راارائه دادند.

1