دوشنبه ١٣٩٥/١٢/٩    EN
ليست اخبار   
  بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/12/04

بازدیداعتباربخشی نسل سوم باحضورارزیابان اعتباربخشی ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورازتاریخ سوم اسفندماه لغایت چهارم اسفندماه انجام شد.دراین بازدیددوروزه کلیه واحدهاموردارزیابی قرارگرفتندودرپایان روزدوم جلسه اختتامیه دراتاق ریاست بیمارستان باحضورارزیابان محترم وتیم مدیریتی بیمارستان برگزا

  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/15

دوره آموزشی بهداشت محیط درتاریخ 14دیماه 95 باحضورجمعی ازپرسنل درمانی وبهداشتی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)برگزارگردید.دراین دوره خانم محسنی درخصوص اصول بهداشت محیط بیمارستان،مدیریت پسماندهاوانواع گندزداهای بیمارستانی آموزشهای لازم راارائه دادند.

  برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/11

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش درتاریخ 7دی ماه 95 در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) باحضورجمعی ازپرسنل درمانی واداری برگزارگردید.دراین دوره خانم اخلاص پوردرخصوص مهارت ارتباط موثروروابط بین فردی آموزشهای لازم راارائه دادند.

  برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی درپرستاری وتشخیصهای پرستاری 28دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط 14دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور ماه95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری دوره آموزش مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش 7دی ماه95
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  برگزاری کنفرانس درونبخشی دفترپرستاری
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/10/04

  کنفرانس درون بخشی آبان ماه CCU
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/26

در تاریخ 23 آبان ماه 95 کنفرانس درون بخشی ccu تحت عنوان علایم ومراقبتهای پرستاری در MI ونکات کلیدی CPR توسط خانم تهامی با حضور سوپروایزر آموزشی وکلیه پرسنل ccu برگزار شدو درپایان پرسنل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  برگزاری دوره ی آموزشی کنترل عفونت دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/26

دوره ی آموزشی کنترل عفونت درتاریخ 26آبان ماه باحضورجمعی ازپرسنل بهداشتی ودرمانی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)برگزارگردید. دراین دوره خانم منوچهری درراستای اعتباربخشی گایدلاین جدیدبهداشت دست وموضوعات مهم سنجه کنترل عفونت راارائه دادند.

  برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)
  تاریخ  ثبت خبر : 1395/08/25

درتاریخ 24آبان ماه95 دوره آموزشی مدیریت استرس دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)باحضورجمعی ازپرسنل بهداشت ودرمان برگزارگردید. دراین دوره خانم مظفری درخصوص راههای کنترل استرس مطالبی راارائه دادندومتدهای ریلکسیشن بصورت تئوری وعملی آموزش داده شد.

1 2