یکشنبه ١٣٩٧/٨/٢٧    EN

  اطلاعیه
آرشيو اخبـار

 • برگزاری دوره آموزشی تحلیل ریشه خطاهای پزشکی( (RCAدربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر