سه شنبه ١٣٩٥/١١/٥    EN  اطلاعیه
آرشيو اخبـار

 • برگزاری کنفرانس درونبخشی دفترپرستاری

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی سندرم هلپ ومراقبتهای مامایی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت اصناف

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی بخش بستری آبان 95

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته اقتصاد دارودرمان وتجهیزات پزشکی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی آبان ماه CCU

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره ی آموزشی کنترل عفونت دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی پرسنل خدمات

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی بلوک زایمان

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی آبان ماه 95اورژانس

  ...
  » ادامه مطلب

 • افتتاح دستگاه رادیوگرافی دیجیتال همزمان باروزرادیولوژی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • مراسم تقدیروتشکراززحمات آقای دکتر زحمتکش در بخش اطفال

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته مرگ و میر در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری جلسه اعتبار بخشی در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درونبخشی آبان ماه 95 اتاق عمل

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره ی آموزشیCPR نوزاددربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری مانورانفجارمعدن درشهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری دوره آموزشی شوک وخونریزی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی بخش خدمات

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی بخش بستری

  برگزاری کنفرانس درون بخشی...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته ی مدیریت خطر حوادث وبلایا دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورطالب(ع) شهرستان راور برگزاری کل

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته ی ارتقاء اورژانس،تعیین تکلیف بیماران وتریاژ دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور برگزاری کلاس

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی cpr پیشرفته دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی CCU

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته ی ایمنی مادرونوزادترویج زایمان طبیعی وتغذیه باشیرمادربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • تقدیر و تشکر پرسنل اتاق عمل از زحمات آقای دکتر حسینیان

  ...
  » ادامه مطلب

 • فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 3بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی احیا نوزاد و مراقبت از نوزاد سالم درون بخشی در اتاق عمل جنرال

  ...
  » ادامه مطلب

 • تقدیر و تشکر از آقای دکتر حسینیان در بخش داخلی

  ...
  » ادامه مطلب

 • تقدیر و تشکر از خانم دکتر امیدی

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی احیای قلبی-ریوی پایه در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • کنفرانس درون بخشی بخش خدمات

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی بخش بستری

  ...
  » ادامه مطلب

 • مراسم تقدیر وتشکر از آقای دکتر بهرام نژاد

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار،کنترل عفونت وبهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • مراسم تقدیروتشکرازمتخصص محترم داخلی جناب آقای دکتربهرام نژاد

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری مراسم تقدیر وتشکر از دکتر بهرا م نژاد در اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطا لب (ع) راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کنفرانس درون بخشی شهریور ماه 95 اورژانس

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی(( بحران وتریاژ دربیمارستان)) دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری جلسه با عنوان چگونگی اجرای دستورالعمل راهنمای ایمنی بیمار

  ...
  » ادامه مطلب

 • بازدید هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • بازدیدکارشناسان محترمEOCازبخش اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 2بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی تازه های دیابت وتزریق انسولین دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • تقدیرازپزشکان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته های علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کمیته ی مرگ ومیربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • تقدیروتجلیل اززحمات پزشکان بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • تجهیزاتاق عمل جنرال بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راوربه دستگاه لاپاراسکوپی

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی اصول پایش شیرمادردربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کلاس آموزشی سیاست گذاری ومراقبت هادرICU دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • فعال شدن اورژانس هوایی جهت اعزام 2بیمارازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • بازدیدمدیرمنابع درآمدی دانشگاه ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • بازدیدمدیرمنابع درآمدی دانشگاه ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • برگزاری کارگاه آموزشی آمادگی دربلایادربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

 • ویزیت رایگان 120 نفر در مرکز درمانی روستایی خورند شهرستان راور

  ...
  » ادامه مطلب

آرشیو خبر