پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣١    EN

 

 

سوپروایزرین بالینیسرکار خانم مریم کرباسی
سرکار خانم مهدیه منوچهری


تلفــــــن:33729130-3
(034)

 

 

 

 

فکس:


33729134(034)

 

 

 

 


داخلی:


134