پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN

 

 

مدیر بیمارستانآقای مهدی شهیدی

تلفــــــن:33729130-3
(034)

 

 

 

 

فکس:


33729134(034)

 

 

 

 


داخلی:


106