پنجشنبه ١٣٩٧/٣/٣    EN

 

 

ریاست بیمارستاندکتر مسیح جهانبخش

بورد تخصصی : جراحی عمومی

تلفــــــن:33729130-3
(034)

 

 

 

 

فکس:


33729134(034)

 

 

 

 


داخلی:


126.