تعرفه های دولتی سال 1395 بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

درجه ارزشیابی بیمارستان : درجه یک

ردیف

لیست تعرفه

هزینه تعرفه

ردیف

لیست تعرفه

هزینه تعرفه

1

هزینه تخت عادی

 

1/332/000

13

هزینه همراه بیمار

300/000

2

هزینه تخت CCU

 

3/090/000

14

ویزیت ترخیص

277/200

3

هزینه تخت نوزاد سالم

 

666/000

15

ویزیت نوزاد

646/000

4

هزینه تخت نوزاد بیمار

 

932/000

16

ضریب تعرفه جراحی

92/400

5

ویزیت پزشک عمومی

 

106/000

17

ضریب تعرفه بیهوشی

92/400

6

ویزیت پزشک متخصص

 

132/000

18

ضریب تعرفه داخلی

92/400

7

ویزیت روانپزشک

 

160/000

19

فتوتراپی

157/080

8

ویزیت ماما

 

74/200

20

مشاوره متخصص

508/200

9

ویزیت روز اول

 

508/200

21

نوار قلب با تفسیر

92/400

10

ویزیت روز دوم

 

415/800

22

NST

206/280

11

 

اکو

877/800

23

اسپیرومتری

138/600

12

تست ورزش

526/680

24

هولتر مانیتورینگ

 

369/600

 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور

  - زغال سنگ                              - بانک ملت                                                     - فولاد           

-  خدمات درمانی                       - تامین اجتماعی                                         - بیمه دانا                                   

- بیمه های مکمل                        - نیروهای مسلح                                      - کمیته امداد