معرفی کلی بیمارستان:
اطلاعات

عنوان

سال94( تخت مصوب ازفروردین تا آبان32 تخت، از آذر تا اسفند40تخت مصوب و تعداد53تخت فعال )

 

سال 95(تخت مصوب40و تخت فعال61)

تعداد تخت

7 بخش درمانی و3 واحد پارا کلینیک

تعداد بخش

داخلی-جراحی- اطفال ونوزادان- زنان- راونپزشکی-قلب- ccu-اتاق عمل اورژانس -بلوک زایمان-رادیولوژی-آزمایشگاه کلینیک ویژه -مرکز MMT

نام بخشها

سونوگرافی- اندوسکوپی-تست ورزش- هولتر فشارخون- اسپیرومتری- اکوکاردیوگرافی قلب-

خدمات پاراکلینیک و تشخیصی

10 متخصص 3پزشک عمومی

تعداد پزشک

118شامل:(80 نفر شاغل در بخشهای درمانی و پاراکلینیک-38 نفر شاغل در واحدهای پشتیبانی)

تعداد پرسنل
.