اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
  بازدیداعتباربخشی وزارت بهداشت ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع)شهرستان راور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/12/04

بازدیداعتباربخشی نسل سوم باحضورارزیابان اعتباربخشی ازبیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راورازتاریخ سوم اسفندماه لغایت چهارم اسفندماه انجام شد.دراین بازدیددوروزه کلیه واحدهاموردارزیابی قرارگرفتندودرپایان روزدوم جلسه اختتامیه دراتاق ریاست بیمارستان باحضورارزیابان محترم وتیم مدیریتی بیمارستان برگزا

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/15

دوره آموزشی بهداشت محیط درتاریخ 14دیماه 95 باحضورجمعی ازپرسنل درمانی وبهداشتی دربیمارستان علی ابن ابیطالب (ع)برگزارگردید.دراین دوره خانم محسنی درخصوص اصول بهداشت محیط بیمارستان،مدیریت پسماندهاوانواع گندزداهای بیمارستانی آموزشهای لازم راارائه دادند.

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/11

دوره آموزشی مهارتهای ارتباطی پرتنش درتاریخ 7دی ماه 95 در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) باحضورجمعی ازپرسنل درمانی واداری برگزارگردید.دراین دوره خانم اخلاص پوردرخصوص مهارت ارتباط موثروروابط بین فردی آموزشهای لازم راارائه دادند.

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی گزارش نویسی درپرستاری وتشخیصهای پرستاری 28دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/04

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی بهداشت محیط 14دی ماه95 دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور ماه95
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/04

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزش مهارتهای ارتباطی درمحیطهای پرتنش 7دی ماه95
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/04

 مدیر سیستم
  برگزاری کنفرانس درونبخشی دفترپرستاری
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/10/04

 مدیر سیستم
  برگزاری دوره آموزشی سندرم هلپ ومراقبتهای مامایی دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان راور
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/09/22

دوره آموزشی سندرم هلپ ومراقبتهای مامایی درتاریخ 22آذرماه95 باهدف بالابردن سطح علمی پرسنل درمانی جهت افزایش مراقبتهای مادران بارداروکاهش مرگ ومیرآنها دربیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) برگزارگردید.دراین دوره خانم اسلامی درخصوص علائم سندرم هلپ،اکلامسی وپره اکلامسی وهمچنین مراقبتهای مامایی موردنیازودرمان

 مدیر سیستم
  قدردانی از زحمات خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی در اتاق عمل
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/09/17

قدردانی از زحمات خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی در اتاق عمل پرسنل اتاق عمل در مراسم جشنی از زحمات یک ساله خانم دکتر زارعی و خانم دکتر رستمی قدردانی نمودند.

 مدیر سیستم
  برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت اصناف
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/09/15

کارگاه آموزشی 5 روزه بهداشت اصناف با هدف بالابردن سطح آگاهی و توانمندسازی پرسنل خدمات ، بوفه ، csr ، اتاقک امحاء ، آشپزخانه و برخی اصناف برگزار گردید. در این دوره اساتید مربوطه آموزش های لازم در خصوص بهداشت آب و غذا،بیماری های مشترک انسان و دام ، مدیریت پسماند و ... را دادند و در پایان این

1 2 3 4 5 6 7 8